Paslaugų teikimo sąlygos
1. Sutarties objektas.
Pagal šią Sutartį Nuomotojas įsipareigoja duoti Nuomininkui ir kartu su juo vykstantiems tretiesiems asmenims kanoją ir kt. inventorių (toliau – Inventorių) laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o Nuomininkas įsipareigoja sumokėti nuomos mokestį.


2. Šalių įsipareigojimai, atsakomybė.
2.1. Nuomininkas privalo naudotis išsinuomotu Inventoriumi pagal šią Sutartį ir Inventoriaus paskirtį.
2.2. Nuomos Sutarčiai pasibaigus, Nuomininkas privalo grąžinti Nuomotojui Inventorių tokios būklės, kokios gavo, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą.
2.3. Kai Nuomininkas pataisomai pablogina išsinuomotą Inventorių, jis turi atlyginti Nuomotojui Inventoriaus remonto išlaidas pagal Nuomotojo patvirtintą Inventoriaus atsarginių dalių kainininką, bei kitus Nuomotojo patirtus nuostolius.
2.4. Kai Nuomininkas nepataisomai pablogina išsinuomotą Inventorių arba Inventoriaus Nuomotojui iš viso negrąžina, jis turi atlyginti Nuomotojui žalą pagal šios Sutarties 1 punkte nurodytą Inventoriaus vertę bei atlyginti kitus Nuomotojo patirtus nuostolius.
2.5. Šalys susitaria, kad šios Sutarties 3.3. – 3.4. punkte nurodytos išlaidos Nuomotojui atlyginamos ne vėliau kaip 2 (dviejų) kalendorinių dienų laikotarpyje po šios Sutarties pabaigos.


3. Kitos sąlygos.
3.1. Ši Sutartis yra ir priėmimo - perdavimo aktas, kuriuo Nuomininkas patvirtina, kad Nuomotojas jam perdavė Sutarties sąlygas bei
paskirtį atitinkančios būklės Inventorių, o Nuomotojas garantuoja, kad Nuomininkui perduotas Inventorius yra tinkamas naudoti pagal paskirtį, kuriai jis išnuomotas.
3.2. Ši Sutartis yra ir saugaus eksploatavimo, naudojimo ir elgesio taisyklių išklausymo patvirtinimo aktas: prieš perduodamas Inventorių Nuomotojas paaiškino, o Nuomininkas bei su juo esantys tretieji asmenys suprato išnuomoto Inventoriaus saugaus eksploatavimo, naudojimo sąlygas bei saugaus elgesio paslaugų teikimo metu taisykles ir įsipareigojo jų laikytis. Sutarties Šalys sutaria, kad už Nuomininko ar kartu su juo esančių trečiųjų asmenų asmeninį turtą, sveikatą ir gyvybę atsako pats nuomininkas ir su juo kartu esantys tretieji asmenys, o Nuomotojas nuo šios atsakomybės Sutarties galiojimo laikotarpiu ir po jos galiojimo pabaigos atleidžiamas.
3.3. Ši Sutartis yra ir Nuomininko bei su juo esanciu treciųjų asmenų patvirtinimas Nuomotojui, kad jie neserga jokiomis ligomis ir neturi jokių sveikatos sutrikimų, kuriems gali turėti neigiamos įtakos naudojimasis išsinuomotu Inventoriumi. Sutarties Šalys sutaria, kad už Nuomininko ar kartu su juo esančių trečiųjų asmenų sveikatos sutrikimus naudojimosi išsinuomotu Inventoriumi pasekoje atsako pats nuomininkas ir su juo kartu esantys tretieji asmenys, o Nuomotojas nuo šios atsakomybės Sutarties galiojimo laikotarpiu ir po jos galiojimo pabaigos atleidžiamas.
3.4. Ši Sutartis yra ir Nuomininko bei su juo esanciu treciųjų asmenų patvirtinimas Nuomotojui, kad jie įsipareigoja nesinaudoti išsinuomotu Inventoriumi apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių ir kitų panašių preparatų, nevartoti alkoholio, narkotinių ir kitų panašių preparatų prieš kelionę ir visos kelionės metu. Sutarties Šalys sutaria, kad už visas neigiamas pasekmes, atsiradusias šių nuostatų nesilaikymo pasekoje atsako pats Nuomininkas ir su juo kartu esantys tretieji asmenys, o Nuomotojas nuo šios atsakomybės Sutarties galiojimo laikotarpiu ir po jos galiojimo pabaigos atleidžiamas.
3.5. Šalys patvirtina, kad nuodugniai susipažino su šia Sutartimi, suprato visas jos nuostatas ir įsipareigoja jų laikytis
3.6. Visi ginčai, kilę dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami derybų keliu, o nesutarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
3.7 Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, iš kurių vienas skirtas Nuomotojui, kitas - Nuomininkui.

I Paslaugų teikimo sąlygos I Kitos sąlygos I Rezervacijos atšaukimas I Kontaktai I

© 2020 WET WEIM ADVENTURE COMPANY, yo!