Janis ir Barelis
Wet Weim Adventures
  • +370 66 238 238 0

SĄLYGOS


Paslaugų teikimo sąlygos

1. Sutarties objektas.
Pagal šią Sutartį Nuomotojas įsipareigoja duoti Nuomininkui ir kartu su juo vykstantiems tretiesiems asmenims kanoją ir kt. inventorių (toliau – Inventorių) laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o Nuomininkas įsipareigoja sumokėti nuomos mokestį.

2. Šalių įsipareigojimai, atsakomybė.
2.1. Nuomininkas privalo naudotis išsinuomotu Inventoriumi pagal šią Sutartį ir Inventoriaus paskirtį.
2.2. Nuomos Sutarčiai pasibaigus, Nuomininkas privalo grąžinti Nuomotojui Inventorių tokios būklės, kokios gavo, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą.
2.3. Kai Nuomininkas pataisomai pablogina išsinuomotą Inventorių, jis turi atlyginti Nuomotojui Inventoriaus remonto išlaidas pagal Nuomotojo patvirtintą Inventoriaus atsarginių dalių kainininką, bei kitus Nuomotojo patirtus nuostolius.
2.4. Kai Nuomininkas nepataisomai pablogina išsinuomotą Inventorių arba Inventoriaus Nuomotojui iš viso negrąžina, jis turi atlyginti Nuomotojui žalą pagal šios Sutarties 1 punkte nurodytą Inventoriaus vertę bei atlyginti kitus Nuomotojo patirtus nuostolius.
2.5. Šalys susitaria, kad šios Sutarties 3.3. – 3.4. punkte nurodytos išlaidos Nuomotojui atlyginamos ne vėliau kaip 2 (dviejų) kalendorinių dienų laikotarpyje po šios Sutarties pabaigos.

3. Kitos sąlygos.
3.1. Ši Sutartis yra ir priėmimo - perdavimo aktas, kuriuo Nuomininkas patvirtina, kad Nuomotojas jam perdavė Sutarties sąlygas bei
paskirtį atitinkančios būklės Inventorių, o Nuomotojas garantuoja, kad Nuomininkui perduotas Inventorius yra tinkamas naudoti pagal paskirtį, kuriai jis išnuomotas.
3.2. Ši Sutartis yra ir saugaus eksploatavimo, naudojimo ir elgesio taisyklių išklausymo patvirtinimo aktas: prieš perduodamas Inventorių Nuomotojas paaiškino, o Nuomininkas bei su juo esantys tretieji asmenys suprato išnuomoto Inventoriaus saugaus eksploatavimo, naudojimo sąlygas bei saugaus elgesio paslaugų teikimo metu taisykles ir įsipareigojo jų laikytis. Sutarties Šalys sutaria, kad už Nuomininko ar kartu su juo esančių trečiųjų asmenų asmeninį turtą, sveikatą ir gyvybę atsako pats nuomininkas ir su juo kartu esantys tretieji asmenys, o Nuomotojas nuo šios atsakomybės Sutarties galiojimo laikotarpiu ir po jos galiojimo pabaigos atleidžiamas.
3.3. Ši Sutartis yra ir Nuomininko bei su juo esanciu treciųjų asmenų patvirtinimas Nuomotojui, kad jie neserga jokiomis ligomis ir neturi jokių sveikatos sutrikimų, kuriems gali turėti neigiamos įtakos naudojimasis išsinuomotu Inventoriumi. Sutarties Šalys sutaria, kad už Nuomininko ar kartu su juo esančių trečiųjų asmenų sveikatos sutrikimus naudojimosi išsinuomotu Inventoriumi pasekoje atsako pats nuomininkas ir su juo kartu esantys tretieji asmenys, o Nuomotojas nuo šios atsakomybės Sutarties galiojimo laikotarpiu ir po jos galiojimo pabaigos atleidžiamas.
3.4. Ši Sutartis yra ir Nuomininko bei su juo esanciu treciųjų asmenų patvirtinimas Nuomotojui, kad jie įsipareigoja nesinaudoti išsinuomotu Inventoriumi apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių ir kitų panašių preparatų, nevartoti alkoholio, narkotinių ir kitų panašių preparatų prieš kelionę ir visos kelionės metu. Sutarties Šalys sutaria, kad už visas neigiamas pasekmes, atsiradusias šių nuostatų nesilaikymo pasekoje atsako pats Nuomininkas ir su juo kartu esantys tretieji asmenys, o Nuomotojas nuo šios atsakomybės Sutarties galiojimo laikotarpiu ir po jos galiojimo pabaigos atleidžiamas.
3.5. Šalys patvirtina, kad nuodugniai susipažino su šia Sutartimi, suprato visas jos nuostatas ir įsipareigoja jų laikytis
3.6. Visi ginčai, kilę dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami derybų keliu, o nesutarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
3.7 Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, iš kurių vienas skirtas Nuomotojui, kitas - Nuomininkui.


Rezervacijos atšaukimas

Atšaukimo sąlygos
Grąžinsime visą sumą be papildomų klausimų, jei nuspręsite atšaukti savo rezervaciją ne mažiau kaip prieš 2 savaitės iki turo datos.

Datos ar/arba laiko pakeitimas
Jūs galite keisti savo turo datą ar laiką likęs nemažiau kaip 72 valandų iki turo pradžios.

Turo su pakeista data arba laiku atšaukimas
Jūs galite atšaukti jau pakeistą rezervaciją per 24 valandas nuo pirminio užsakymo arba likus nemažiau kaip 30 dienų iki turo pirminės datos, kad gautumėte gauti kompensaciją.

Jei užsakymas atšaukiamas vėliau nei 30 dienų (arba 24 val.) iki išvykimo, turo organizatorius turi teisę apmokestinti visą kelionės kainą.


Kitos sąlygos

Apmokėjimo sąlygos
Garantuotam išvykimui rekomenduojame rezervuoti turą su išankstiniu apmokėjimu (taip pat galima mokėti kreditine kortele).

Rezervacijos patvirtinimas
Atidžiai patikrinkite užsakymo patvirtinimą ir nedelsdami informuokite gidą apie visas klaidas (datas ir kt.). Jei gidas nėra informuotas, svečias bus laikomas atsakingu už klaidą.

Uždelsti / atšaukti skrydžiai
Wet Weim Adventures neatsako už svečių vėlavimą. Tai reiškia, kad svečio atšauktas skrydis - nelaikomas pagrindu grąžinti pingus.

Visos rezervacijos su "apmokėjimas grynais" opcija veikia "gyvos eilės" principu.
Dėl banko pavedimų, išankstinių sąskaitų ir rekvizitų - prašome kreiptis tiesiogiai.


Wet Weim produkcijos pirkimo sąlygos

Gamyba ir pristatymas

IRKLAI IR AKSESUARAI

Siuntinio paruošimo trukmė
Paprastai siuntinius paruošiame per 1–3 darbo dienas. Jei tai užsakomasis modelis (išskyrus kanojas), jo gamyba trunka 1–3 savaites.
Iš anksto užsakytų prekių nurodytas gamybos terminas – preliminarus.

Pristatymas
Siuntinius (išskyrus kanojas) siunčiame registruotuoju pirmenybiniu paštu. Lietuvoje siuntos pristatomos per 1–2 darbo dienas. Europos Sąjungos šalyse siuntos pasiekia klientus per 7 darbo dienas, ne Europos Sąjungos – per 10–14 darbo dienų.

KANOJOS

Kanojos gamybos trukmė
Kanojos gamybos trukmė visais atvejais derinama individualiai. Preliminari gamybos trukmė nurodyta prekės apraše.

Pristatymas
Kanojos pristatymo kaina Lietuvoje – 150 Eur.
Kanojos pristatymo kaina į užsienį skaičiuojama individualiai.

Pirkimo - pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos.
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje "WETWEIM" susijusios nuostatos.
1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.
1.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką "Pirkti".

2. Asmens duomenų apsauga.
2.1. Užsisakant prekes internetinėje parduotuvėje "WETWEIM", pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą ir elektroninio pašto adresą.
2.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.
2.3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.4 Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.
2.5 Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.
3.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes, ir jas priimti.
3.2 Atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, "WETWEIM" turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.
3.2. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.
3.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis Prekių Grąžinimo taisyklėse išdėstytų nuostatų.
3.4. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje "WETWEIM" sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų ir nustatytų LR teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.
4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės "WETWEIM" teikiamomis paslaugomis.
4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
4.5. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
4.6. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.
4.7 Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi "WETWEIM" teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.
5.1. Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.
5.2. Užsakymai priimami tik naudojantis Internetine parduotuvėje "WETWEIM".
5.4. Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM, ir kita valiuta įskaitant PVM.
5.5. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes.
5.6 Išankstiniu užsakimu perkamų prekių nurodytas gamybos terminas - preliminarus.
5.7. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 2 kalendorines dienas, užsakymas anuliuojamas.

6. Prekių pristatymas.
6.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
6.3. Prekės Pirkėjui išsiunčiamos per 2 darbo dienas, nuo apmokėjimo patvirtinimo, prekei esant sandėlyje, visais kitaia atvejais prisideda preliminarus gamybos terminas nurodytas prekės aprašyme.
6.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
6.5. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
6.6. Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir(arba) prekės (-ių) nuotraukas.

7. Prekių kokybė, garantijos.
7.1. Visi internetinėje parduotuvėje "WETWEIM" parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
7.2. Parduotuvėje pavaizduoti prekių kiekiai nuotraukose ne visada susiję su prekės kaina – prekių gali būti pavaizduota daugiau nei vieno vieneto kaina. Matavimo vienetai nurodyti prekės aprašyme. Prekių spalva ir medžiagų raštas gali nežymiai skirtis nuo pavaizduotų nuotraukoje prekių.
7.3. Pardavėjas atskiroms prekių rūšims gali suteikti atitinkamą kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos yra nurodomos prekės aprašyme.

8. Rinkodara ir informacija.
8.1. Pardavėjas internetinėje parduotuvėje "WETWEIM" gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.
8.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.
8.3. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
8.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.
8.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.
8.6 Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais šių Taisyklių 2.4 punkte nurodytomis sąlygomis.

9. Baigiamosios nuostatos.
9.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
9.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Grąžinimo taisyklės

Aukštos klasės produktų gamyba - mūsų pagrindinis rūpestis. Pirmiausia, mes norime užtikrinti sklandų klientų aptarnavimą, todėl jeigu Jūs turite klausimų dėl priežiūros, remonto ar aptarnavimo - prašome susisiekti su mumis asmeniškai. Prašome pateikti kuo daugiau informacijos, jei įmanoma - su nuotraukomis. Galite būti užtikrinti, kad į visus Jūsų klausimus bus atsakyta, o pagrįsti prašymai - patenkinti.

Dėl grąžinimų ar keitimų kreipkitės el. paštu: orders@wetweim.com

Grąžinimas
Grąžinti įsigytą prekę ar pakeisti į kitą galite per 14 kalendorinių dienų, nuo prekių pristatymo dienos.
Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Grąžinant prekę būtina pateikti popierinį (atspausdintą) jos įsigijimo ir grąžinimo/keitimo dokumentą, kurį atsiųsime Jums elektroniniu paštu. Kreiptis orders@wetweim.com
Pirkėjas grąžinamas prekes turi išsiųsti registruota siunta, adresu UAB "EMPRO dizaino vizija, S. Daukanto 13 - 14, Klaipeda LT-92235.
Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei grąžinama prekė buvo panaudota, be originalių etikečių, sugadinta, buvo pagaminta arba pakoreguota individualiai pagal specialų užsakymą.
Grąžinamų arba keičiamų kokybiškų prekių grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas. Pirkėjui grąžinama tik už prekę sumokėta pinigų suma. Siuntimo išlaidos pirkėjui nėra grąžinamos.
Jeigu už prekę Pirkėjas mokėjo dovanų kuponu, tai grąžinamas kuponas ir kita papildomai sumokėta suma (jei ji buvo sumokėta). Dovanų kuponas į pinigus nėra keičiamas.
Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą su nuolaida, grąžinama už prekę sumokėta suma su galiojusia nuolaida.

Keitimas
Prekės modelį ar spalvą galima pakeisti - Lietuvoje per 14 dienų, Europos Sąjungoje ir kitose šalyse per 30 dienų nuo prekės pristatymo pirkėjui dienos.
Keičiama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Keičiant prekę būtina pateikti popierinį (atspausdintą) jos įsigijimo ir grąžinimo/keitimo dokumentą.
Pirkėjas keičiamas prekes turi išsiųsti registruota siunta, adresu UAB "EMPRO dizaino vizija, S. Daukanto 13 - 14, Klaipeda LT-92235 arba atvykti į imonės biurą. Su keitimu susijusios pašto išlaidos apmokamos paties Pirkėjo.
Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos remiantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217."

Garantija

Aukštos kokybės produktų gamyba – mūsų pagrindinis rūpestis. Pirmiausia mes norime užtikrinti sklandų klientų aptarnavimą, todėl jeigu Jūs turite klausimų dėl priežiūros, remonto arba aptarnavimo – susisiekite su mumis asmeniškai. Prašom pateikti kuo daugiau informacijos, jei įmanoma – su nuotraukomis. Galite būti tikri, kad į visus Jūsų klausimus bus atsakyta, o pagrįsti prašymai – patenkinti.

Kokybė
Visa mūsų produkcija – rankų darbo. Paviršiaus nelygumai, medžiagos įvairumas, skirtingi atspalviai ir kai kurie netobulumai – tai natūralios ir unikalios produkto savybės.

Priežiūra ir remontas
Kaip ir visi kiti daiktai, kurie mums rūpi, kanoja reikalauja dėmesio ir priežiūros. Nors mūsų gaminamos kanojos – medinės, jos sukonstruotos taip, kad tarnautų visą gyvenimą. Savaime suprantama, kad eksploatuojant atsiranda smulkių įbrėžimų, dėvėjimosi požymių – tai visiškai normalu. Mes rekomenduojame tikrinti kanoją bent vieną kartą per metus ir šalinti smulkius įbrėžimus laku. Jeigu pažeisti visi trys apsauginiai sluoksniai (lakas, epoksidas ir stiklo pluoštas) – būtina užtaisyti pažeistą vietą prieš toliau eksploatuojant kanoją. Prašom susisiekti su mumis: patarsime, padėsime arba sutarsime dėl remonto.

Garantija
„Wet Weim“ kanojos gaminamos pagal seną laiko patikrintą technologiją, kuri užtikriną kanojos tarnavimo ilgaamžiškumą. Suteikiama garantija užtikrina medžiagų ir darbo kokybę.
Garantija neteikiama, jei defektų atsirado dėl šių veiksmų ir (arba) padarinių:
- kanoja natūraliai nusidėvėjo ją eksploatuojant (įbrėžimai, įlenkimai, žymės ir t. t.);
- kanojos pažeidimų atsirado dėl ekstremalių oro arba aplinkos sąlygų;
- kanojos pažeidimų atsirado, nes ji buvo netinkamai transportuota;
- kanojos pažeidimų atsirado, nes ji buvo vilkta žeme;
- kanojos pažeidimų atsirado atsirado ją netinkamai eksploatuojant;
- kanojos „Wet Weim“ produktai buvo modifikuoti arba struktūriškai pakeisti be gamintojo leidimo ir (arba) dėl šių veiksmų atsirado defektų.
- kanojos eksploatuotos komerciniais tikslais.

Mes naudojame slapukai (angl. Cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“. Savo duotą pasirinkimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.